[ Index ]

PHP Cross Reference of BuddyPress

title

Body

[close]

/src/bp-core/js/vendor/moment-js/locale/ -> vi.js (source)

  1 //! moment.js locale configuration
  2 //! locale : Vietnamese [vi]
  3 //! author : Bang Nguyen : https://github.com/bangnk
  4 
  5 ;(function (global, factory) {
  6   typeof exports === 'object' && typeof module !== 'undefined'
  7     && typeof require === 'function' ? factory(require('../moment')) :
  8   typeof define === 'function' && define.amd ? define(['../moment'], factory) :
  9   factory(global.moment)
 10 }(this, function (moment) { 'use strict';
 11 
 12 
 13   var vi = moment.defineLocale('vi', {
 14     months : 'tháng 1_tháng 2_tháng 3_tháng 4_tháng 5_tháng 6_tháng 7_tháng 8_tháng 9_tháng 10_tháng 11_tháng 12'.split('_'),
 15     monthsShort : 'Th01_Th02_Th03_Th04_Th05_Th06_Th07_Th08_Th09_Th10_Th11_Th12'.split('_'),
 16     monthsParseExact : true,
 17     weekdays : 'chủ nhật_thứ hai_thứ ba_thứ tư_thứ năm_thứ sáu_thứ bảy'.split('_'),
 18     weekdaysShort : 'CN_T2_T3_T4_T5_T6_T7'.split('_'),
 19     weekdaysMin : 'CN_T2_T3_T4_T5_T6_T7'.split('_'),
 20     weekdaysParseExact : true,
 21     meridiemParse: /sa|ch/i,
 22     isPM : function (input) {
 23       return /^ch$/i.test(input);
 24     },
 25     meridiem : function (hours, minutes, isLower) {
 26       if (hours < 12) {
 27         return isLower ? 'sa' : 'SA';
 28       } else {
 29         return isLower ? 'ch' : 'CH';
 30       }
 31     },
 32     longDateFormat : {
 33       LT : 'HH:mm',
 34       LTS : 'HH:mm:ss',
 35       L : 'DD/MM/YYYY',
 36       LL : 'D MMMM [năm] YYYY',
 37       LLL : 'D MMMM [năm] YYYY HH:mm',
 38       LLLL : 'dddd, D MMMM [năm] YYYY HH:mm',
 39       l : 'DD/M/YYYY',
 40       ll : 'D MMM YYYY',
 41       lll : 'D MMM YYYY HH:mm',
 42       llll : 'ddd, D MMM YYYY HH:mm'
 43     },
 44     calendar : {
 45       sameDay: '[Hôm nay lúc] LT',
 46       nextDay: '[Ngày mai lúc] LT',
 47       nextWeek: 'dddd [tuần tới lúc] LT',
 48       lastDay: '[Hôm qua lúc] LT',
 49       lastWeek: 'dddd [tuần rồi lúc] LT',
 50       sameElse: 'L'
 51     },
 52     relativeTime : {
 53       future : '%s tới',
 54       past : '%s trước',
 55       s : 'vài giây',
 56       m : 'một phút',
 57       mm : '%d phút',
 58       h : 'một giờ',
 59       hh : '%d giờ',
 60       d : 'một ngày',
 61       dd : '%d ngày',
 62       M : 'một tháng',
 63       MM : '%d tháng',
 64       y : 'một năm',
 65       yy : '%d năm'
 66     },
 67     ordinalParse: /\d{1,2}/,
 68     ordinal : function (number) {
 69       return number;
 70     },
 71     week : {
 72       dow : 1, // Monday is the first day of the week.
 73       doy : 4 // The week that contains Jan 4th is the first week of the year.
 74     }
 75   });
 76 
 77   return vi;
 78 
 79 }));


Generated: Fri Feb 26 01:01:36 2021 Cross-referenced by PHPXref 0.7.1